Cele Praktyk

Głównym celem praktyk jest kształcenie studentów przez działanie, umożliwienie studentom nabywania doświadczeń związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych, społecznych, organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych lub innych jednostek organizacyjnych w życiu społeczno-gospodarczym.

Zadaniem praktyk studenckich jest stworzenie warunków do pogłębiania wiadomości przekazywanych w toku zajęć dydaktycznych i konfrontowania ich z praktyką życia gospodarczego, rozwijanie aktywności, przedsiębiorczości oraz zespołowej współpracy studentów.

Praktyki zawodowe mogą również przyczynić się do rozwijania umiejętności tworzenia przedsiębiorstwa i zarządzania biznesem w wybranych zakresach:
• budowy koncepcji firmy,
• analizy zasobów wewnętrznych i struktury organizacyjnej firmy,
• planowania i budowy strategii przedsiębiorstwa,
• zarządzania produkcją, personelem i finansami,
• analizy rynku, techniki promocji i marketingu,
• realizacji przedsięwzięć innowacyjnych i pozyskiwania nowych technologii,
• analizy otoczenia przedsiębiorstwa i lokalnych uwarunkowań rozwoju,
• kształtowania lokalnego klimatu biznesu,
• inicjowania relacji sieciowych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Top