Zakres praktyk

Podczas odbywania praktyk student powinien poznać specyfikę pracy w poszczególnych działach przedsiębiorstwa. Może to być między innymi:
• przedmiot działalności jednostki i jej struktura organizacyjna,
• forma prawna jednostki,
• regulaminy wewnętrzne, dyscyplina pracy, przepisy bhp i p. poż,
• dokumentowanie podstawowych operacji gospodarczych realizowanych przez poszczególne komórki,
• dokumentacja zakupu, produkcji, sprzedaży, wynagrodzeń i innych rozliczeń z pracownikami,
• obieg dokumentów w jednostce,
• funkcjonowanie podstawowych komórek w jednostce,
• przyjmowanie, rejestracja i rozdział korespondencji,
• przechowywanie akt,
• wykorzystanie urządzeń i środków technicznych,
• organizacja, zadania i obieg dokumentów,
• formy i techniki ewidencji księgowej,
• zakładowy plan kont,
• rozliczenia z kontrahentami, instytucjami finansowymi i budżetem,
• zasady ewidencji i rozliczenia kosztów,
• ustalanie wyniku finansowego i kierunki jego podziału,
• sprawozdawczość finansowa,
• planowanie operatywne i strategiczne,
• analiza ekonomiczna i finansowa,
• wykorzystanie wyników analizy w zarządzaniu,
• organizacja marketingu w jednostce,
• zadania i działania marketingowe,
• stosunki jednostki z otoczeniem.

Program praktyk należy traktować elastycznie zgodnie z możliwością i specyfiką zakładu pracy. Nadrzędnym celem jest przygotowanie studenta do funkcjonowania w miejscu pracy.

Top