FAQ

Frequently Asked Questions – Często Zadawane Pytania.

1.
Q: Mieszkam daleko od Poznania. Czy mogę nie dostarczać osobiście umowy lub zaświadczenia?
A: Tak, zaświadczenie może dostarczyć znajoma osoba. Można też je zostawić na WMI w portierni B w przegródce odpowiedniego opiekuna praktyk (Tomasz Piłka lub dr Rafał Witkowski)

2.
Q: Informację o tym czy dostałem się na praktykę/staż otrzymam później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem stażu (np. 3 dni przed). W związku z tym, nie będę w stanie dostarczyć umowy w wyznaczonym terminie. Co w takiej sytuacji?
A: W uzasadnionych przypadkach pozwalamy na dostarczenie umowy krótko przed rozpoczęciem stażu. Należy ją wówczas zostawić w przegródce w portierni B – na nazwisko Tomasz Piłka(dla informatyki) i dr Witkowski (dla matematyki). Jeśli nie ma takiej możliwości umowę należy zeskanować i podesłać emailem na adres email Tomasza Piłki lub dra Rafała Witkowskiego i w takim przypadku może zostać podpisana w terminie późniejszym.

3.
Q: Czy w przypadku gdy prowadzę działalność gospodarczą lub pracuję na umowę o pracę mogę nie dostarczać zaświadczenia o odbyciu praktyk?
A: Niestety nie. Dostarczenie zaświadczenie jest elementem całkowicie niezbędnym do zaliczenia praktyk I stopnia. Jest to wymóg ustawowy.

4.
Q: Czy moje zaświadczenie jest ważne jeśli nie zawiera informacji o ocenie.
A: Jest ważne, jednakże w takim przypadku zostanie wystawiona ocena 3.0.

5.
Q: Ubiegam się o praktyki w instytucji publicznej (lub dużej firmie) i potrzebuję formalnego skierowania.
A: Poproś firmę o wzór takiego dokumentu, lub stwórz własny, który pozwoli zaspokoić potrzeby instytucji.

6.
Q: Kiedy mogę spotkać się z opiekunami praktyk w celu podpisania umowy lub oddania zaświadczenia?
A: Tomasz Piłka i dr Rafał Witkowski mają dyżury w semestrze we wtorki w godzinach 12:00-13:00. Zwracamy uwagę, że ze względu na wyjazdy konferencyjne i inne obowiązki na Uczelni, konieczne jest emailowe potwierdzenie przyjścia na dyżur co najmniej 2-3 dni wcześniej.

7.
Q: Czy mogę odbyć praktyki wcześniej niż wynika to z planu?
A: Tak, jest możliwość, jednakże musi to się odbyć w czasie studiów (czyli praktyki nie mogą rozpocząć się przed rozpoczęciem studiów na WMI UAM).

8.
Q: Chciałabym się dowiedzieć do kiedy należy oddać podpisane umowy i podpisane zaświadczenia?
A: Umowy należy dostarczyć najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyk, a zaświadczenie możliwie najszybciej po zakończeniu praktyk. Drugi termin ograniczający to termin zaliczenia – do czasu aż nie zostanie dostarczone zaświadczenie o odbyciu praktyk nie zostanie wystawiona ocena i zaliczenie w USOS.

9.
Q: Czy praktyki muszą trwać konkretnie 3 tygodnie? Ile godzin dziennie można minimalnie i maksymalnie pracować?
A: Praktyki mogą trwać praktycznie dowolny okres czasu (mieszczący się w okresie studiów). Głównym ograniczeniem jest, że student zrealizuje co najmniej 120h prac, oraz, że warunki pracy będą zgodne z wszelkimi przepisami, które dotyczą danego charakteru pracy.

10.
Q: Czy jest możliwość zrealizowania praktyk bez wcześniejszych ustaleń z Uczelnią, a tylko przynoszą po jej odbyciu zaświadczenie?
A: Dla pewności interpretacji zasad wolimy odpowiedzieć – nie. Niemniej istnieją wyjątkowe przypadki, w których rozważone zostanie odejście od procedury. Jednym z przykładów może być długoterminowa umowa o pracę lub cywilno-prawna, ale wówczas okres praktyk powinien rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu dostarczenia stosownego dokumentu do koordynatora praktyk. Innym przykładem może być  np. podpisanie umowy przez studenta, ale długie przetwarzanie umowy przez struktury korporacyjne (ma to miejsca zazwyczaj w przypadku dużych międzynarodowych firm). W takiej sytuacji należy napisać do koordynatora praktyk informację o zamiarze rozpoczęcia praktyk (najpóźniej w dniu ich rozpoczęcia) i powodach niedostarczenia umowy na czas. W pozostałych przypadkach musi zostać podpisana umowa przed rozpoczęciem praktyk. Należy też pamiętać, że warunkiem koniecznym do zaliczenia praktyk jest otrzymanie zaświadczenia o odbyciu praktyk.

11.
Q: Czy dopuszczalny jest inny wzór umowy o praktyki lub inny wzór zaświadczenia?
A: W uzasadnionych przypadkach jest to dopuszczalne, np. gdy drugą stroną jest instytucja publiczna – np. Komenda Główna Policji. W przypadku podmiotów prywatnych pracodawca musi wystąpić z oficjalnym pismem informującym opiekuna praktyk na WMI UAM, że dopuszcza tylko jeden wzór umowy o praktyki (jednocześnie załączając ten wzór). Oczywistym warunkiem jest, żeby taka umowa obejmowała cel i zakres praktyk.

12.
Q: Czy możliwe jest zawarcie umowy o praktyki w języku angielskim?
A: W uzasadnionych przypadkach (podpisywanie umowy o praktyki ze znanym podmiotem działającym na rynku międzynarodowym) jest to dopuszczalne. Nie możemy jednak zagwarantować, że każda umowa zostanie w 100% zaakceptowana. Opiekunowie praktyk znają język angielski, ale nie znają pełnej angielskiej terminologii prawnej, co niestety będzie powodowało “uznaniowość” tego typu umów. Niemniej będziemy starali się przychylnie interpretować.

13.
Q: W trakcie trwania praktyki zachorowałam i zamiast 120h uczestniczyłam tylko w 80h?
A: Wymogi do zaliczenia jasno określają, że studencka praktyka zawodowa musi trwać 120h. Jeśli nie udało się zrealizować jej w 100% (jak np. w postawionym pytaniu) należy w porozumieniu z jednostką, w której odbywała się praktyka, doprowadzić do zrealizowania pełnych 120h np. poprzez przedłużenie czasu trwania praktyki o wymagany czas. Można też zrealizować praktykę po raz drugi w innym podmiocie doprowadzjąc ją do pełnych 120h. Przypominamy też, że nie ma przeciwwskazań by praktyka trwała dłużej niż 120h.

14.
Q: Otrzymałem informacje na temat sposobu zaliczania praktyk od innego pracownika uczelni/wydziału/dziekanatu. Które informacje należy traktować wiążąco?
A: Jedyne wytyczne związane z zaliczaniem praktyk mogą pochodzić od opiekunów praktyk, ewentualnie mogą zostać ustalone przez Radę Wydziału, władze dziekańskie, rektorskie lub też mogą wynikać z ustawy. Kolejność w jakiej wymienione zostały źródła informacji na temat praktyk nie jest przypadkowa i odzwierciedla kolejność opracowywania zasad zaliczania praktyk.

15.
Q: Jak mogę dowiedzieć się czy dokumenty dostarczone przeze mnie wystarczyły i poskutkowały zaliczeniem praktyk?
A: Opiekunowie praktyk mogą formalnie zaliczyć studentowi odbycie praktyki dopiero w momencie, gdy odpowiedni przedmiot pojawi się w USOS i dana osoba będzie na liście studentów w ramach tego przedmiotu. Zanim to nastąpi opiekunowie praktyk nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie czy studencka praktyka zawodowa jest zaliczona.

16.
Q: Przedmiot Praktyka Zawodowa już się pojawił. Kiedy można spodziewać się wpisu?
A: Opiekunowie praktyk będą wpisywali wszystkie oceny najpóźniej na koniec semestru. W przypadku praktyk z informatyki, wszystkie zaliczenia zostaną wpisane w USOS w ostatnim tygodniu sesji.

17.
Q: Czy muszę prowadzić dziennik praktyk lub inną dokumentację?
A: Nie ma takiego obowiązku. Dokumentacja wymagana do zaliczenia praktyk jest wymieniona na stronie http://praktyki.wmi.amu.edu.pl. Inna dokumentacja nie jest wymagana.

18.
Q: Czy istnieje harmonogram praktyk?
A: Nie. Każda instytucja, w której będzie zaliczana praktyka, może go utworzyć na własne potrzeby. Uczelnia nie tworzy i nie wymaga istnienia harmonogramu praktyk.

18.
Q: Zaliczałem praktyki na Uczelni (UAM) w ramach projektu/współpracy z firmą (np. IBM). Czy muszę dostarczyć umowę lub zaświadczenie.
A: Umowa nie jest konieczna (Uczelnia nie może sama ze sobą jej podpisać). Zaświadczenie jest wymagane, jednakże w przypadku zaświadczenia wystawionego przez pracownika naszej Uczelni wystarczy zaświadczenie przesłane e-mailem.

19.
Q: Czy jest możliwość spotkania się z opiekunem praktyk w trakcie wakacji.
A: W trakcie wakacji opiekunowie praktyk nie pełnią regularnych dyżurów. Skany dokumentów należy przesyłać mailem.

20.
Q: Jakie są ogólne wytyczne podpisywania umowy?
A: Ogólne wytyczne wynikają albo z regulaminów albo ze zdrowego rozsądku:

  • Umowa nie powinna zawierać komentarzy wyświetlanych we wzorze
  • Umowa powinna zostać dostarczona podpisana przez dwie strony
  • Umowa powinna zawierać wszystkie wypełnione pola w sposób czytelny
  • Umowa powinna zostać dostarczona 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyk. W szczególnych przypadkach może zostać wysłana elektronicznie w dniu rozpoczęcia praktyk.

21.
Q: Czy praktyki II stopnia są obowiązkowe?
A: Praktyki II stopnia nie są ani koniecznym (ani tym bardziej dostatecznym 😉 ) wymogiem uzyskania stopnia magistra – są opcjonalne.

22.
Q: Czy praktyki można odbywać zdalnie?
A: Forma pracy nie ma znaczenia. Najważniejsze, żeby zostały prace w ilości i rodzaju zgodnym z założeniami praktyk i żeby pracodawca potwierdził to w stosownym zaświadczeniu.

23.
Q: Nie mam wpisanej oceny z praktyk w USOS?
A: Powodów może być kilka. Najczęstsze to: nie ma jeszcze przedmiotu praktyk aktywnego w USOS. Przedmiot praktyk pojawia się tylko przez jeden semestr w trakcie studiów i jest to zazwyczaj jeden z ostatnich semestrów. Nawet gdy jest właściwy semestr, dziekanat ze względów organizacyjnych nie od razu tworzy przedmiot w USOS.  Jeśli przedmiot praktyk jest już aktywny i Twoje nazwisko znajduje się na liście, wówczas zastosowanie ma jedno inne z pytań w FAQ (tzn. wpisy pojawiają się w ostatnim tygodniu danego semestru).

24.
Q: Czy uczelnia może przygotować harmonogram praktyk, jeśli np. urząd, w którym chcę odbyć staż o to poprosi?
A: Niestety, nie mamy możliwości wskazania lub nawet sugerowania przebiegu praktyk. Każda instytucja i firma mają inną charakterystykę i zakres praktyk powinien być opracowany przez jednostkę, w której odbędą się praktyki.

25.
Q: Mam zaliczone praktyki na poprzednich studiach. Czy mogę otrzymać przepisanie oceny?
A: Są dwa warianty. Ocenę można przepisać  podejmując studia w dziekanacie – jeśli jest to możliwe, wówczas odbywa się bez udziału koordynatorów ds. praktyk – należy skontaktować się z dziekanatem. Jeśli nie doszło do przepisania oceny przez dziekanat, ale praktyki na poprzednim kierunku studiów odbywały się w trakcie trwania obecnego kierunku studiów wówczas dopuszczamy możliwość przepisania oceny. Należy skontaktować się indywidualnie z koordynatorem ds. praktyk.

98.
Q: Dlaczego nie warto załatwiać spraw związanych z praktykami na ostatnią chwilę?
A: Przede wszystkim dlatego, że im lepiej się przygotujesz do podjęcia praktyk tym lepsze praktyki znajdziesz i więcej się na nich nauczysz. Co bardzo ważne – opiekunowie praktyk, jako pracownicy naukowi, są często niedostępni np. z powodu uczestnictwa w konferencjach, olimpiadach czy innych podejmowanych aktywnościach. Z tego powodu odkładanie spraw związanych z zaliczeniem praktyk na ostatnią chwilę może się zemścić, np. gdy w czasie 2 tygodni sesji opiekunowie praktyk nie będą w stanie znaleźć wystarczająco dużo czasu dla wszystkich zainteresowanych.

99.
Q: Czy bardzo krótkie odpowiedzi od prowadzących praktyk zawierające sformułowania w stuly “Znajduje się w FAQ.” wynikają z ich braku kultury lub nieprzyjaznego podejścia do studentów?
A: Nie. 🙂 Krótkie odpowiedzi mailowe opiekunów praktyk (często tylko z referencją do strony www lub do FAQ) wynikają z tego, że opiekunów praktyyk jest na WMI UAM dwóch, a studentów na jednym roku ponad 300. W celu zoptymalizowania czasu odpowiedzi na pytania studentów została stworzona strona z informacjami i niniejsze FAQ. W sprawach, które nie są wyjaśnione na stronaie http://praktyki.wmi.amu.edu.pl opiekunowie z przyjemnością udzielą pełnych informacji drogą mailową.

Top