Zakres stażu

Podczas odbywania praktyk II stopnia student powinien zdobyć pierwsze doświadczenia związane z umiejętnościami zdobytymi na studiach.

Może to być między innymi dla informatyków:

 • tworzenie oprogramowania
 • tworzenie stron www, arkuszy styli, itp.
 • przygotowywanie wymagań funkcjonalnych aplikacji
 • przygotowanie projektu aplikacji i bazy danych
 • tworzenie harmonogramu projektu
 • programowanie aplikacji
 • testowanie funkcjonalne aplikacji
 • testowanie wydajnościowe
 • wdrażanie aplikacji
 • utrzymanie w działaniu aplikacji
 • wsparcie HelpDesk/ServiceDesk
 • zarządzanie środowiskiem stacji roboczych
 • zarządzanie siecią lokalną
 • zarządzanie siecią rozległą
 • zarządzanie serwerami
 • projektowanie algorytmów
 • oraz wszelkie dowolne inne prace związane z pracami związanymi z IT

oraz dla matematyków:

 • określanie ryzyka finansowego transakcji
 • przedmiot działalności jednostki i jej struktura organizacyjna,
  • forma prawna jednostki,
  • regulaminy wewnętrzne, dyscyplina pracy, przepisy bhp i p. poż,
  • dokumentowanie podstawowych operacji gospodarczych realizowanych przez poszczególne komórki,
  • dokumentacja zakupu, produkcji, sprzedaży, wynagrodzeń i innych rozliczeń z pracownikami,
  • obieg dokumentów w jednostce,
  • funkcjonowanie podstawowych komórek w jednostce,
  • przyjmowanie, rejestracja i rozdział korespondencji,
  • przechowywanie akt,
  • wykorzystanie urządzeń i środków technicznych,
  • organizacja, zadania i obieg dokumentów,
  • formy i techniki ewidencji księgowej,
  • zakładowy plan kont,
  • rozliczenia z kontrahentami, instytucjami finansowymi i budżetem,
  • zasady ewidencji i rozliczenia kosztów,
  • ustalanie wyniku finansowego i kierunki jego podziału,
  • sprawozdawczość finansowa,
  • planowanie operatywne i strategiczne,
  • analiza ekonomiczna i finansowa,
  • wykorzystanie wyników analizy w zarządzaniu,
  • organizacja marketingu w jednostce,
  • zadania i działania marketingowe,
  • stosunki jednostki z otoczeniem
 • oraz wszelkie dowolne inne prace związane wykorzystujące wiedzę matematyczną.

Zakres praktyk II stopnia jest traktowanych w sposób elastyczny – oprócz czasu ich trwania nie są wyznaczone ramy zaliczenia.

Top