Regulamin praktyk zawodowych

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

NA WYDZIALE MATEMATYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy regulamin określa zasady organizowania, odbywania, nadzorowania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych objętych planami studiów realizowanych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

§ 2.

Zgodnie z planami studiów do odbycia studenckiej praktyki zawodowej zobowiązani są studenci studiów pierwszego stopnia kierunków: „matematyka”, „informatyka”, najpóźniej do dnia zakończenia okresu zajęć dydaktycznych trzeciego roku studiów. Odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej jest warunkiem zaliczenia III roku studiów.

§ 3.

1. Studencka praktyka zawodowa jest nieodpłatna.

2. Uczelnia nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych.

3. Student może otrzymać wynagrodzenie od organizatora praktyk na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej pomiędzy studentem, a organizatorem praktyki.

§ 4.

 Uczelnia nie ubezpiecza studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie odbywania praktyki. Student podejmujący praktykę zawodową musi samodzielnie ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania praktyki.

§ 5.

Praktyki mogą być odbywane zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami. W przypadku realizacji praktyki poza granicami Polski wszystkie dokumenty dotyczące praktyki mogą być dostarczone w języku angielskim.

§ 6.

Realizacja praktyk nie może kolidować z zajęciami odbywanymi przez studenta.

Rozdział II.

Cel, program i czas trwania praktyki studenckiej praktyki zawodowej

§ 7.

1. Celem studenckich praktyk zawodowych jest praktyczne przygotowanie studenta do pracy w zawodzie, w tym umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

2. Osiągnięciu celu, określonego w ust. 1, może służyć realizacja Programu praktyk, określonego w załączniku nr 1.

§ 8.

Okres trwania praktyki wynosi co najmniej 15 dni roboczych, w wymiarze łącznie wynoszącym co najmniej 120 godz. W przypadku zmniejszenia dziennego wymiaru praktyk następuje odpowiednie wydłużenie okresu jej wykonywana. Okres praktyk nie może przekraczać 3 miesięcy.

Rozdział III

Organizacja i zasady odbywania studenckiej praktyki zawodowej

§ 9.

1. Praktyka studencka jest realizowana na podstawie Umowy w sprawie studenckiej praktyki zawodowej, zawieranej pomiędzy Wydziałem Matematyki i Informatyki, podmiotem przyjmującym studenta na praktykę, a studentem. Formularz „Umowy” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

2. Umowa może być zawarta na innym Formularzu, o ile zawiera on ten same elementy, które posiada Formularz Umowy dołączony do niniejszego regulaminu.

3. Umowa jest sporządzana w 3 egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz zostaje złożony u właściwego Pełnomocnika Dziekana, drugi otrzymuje organizator praktyk, trzeci – student.

§ 10.

1. Umowa o realizację praktyki jest sporządzana przez studenta. Obowiązkiem studenta jest przedstawienie umowy o realizację praktyki do podpisu osobie reprezentującej organizatora praktyk oraz Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk.

2. Na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki student składa koordynatorowi praktyk na Wydziale umowę w sprawie studenckiej praktyki zawodowej, zaakceptowaną przez podmiot, w którym praktyka ma być odbywana.

3. Do odbycia praktyki student może przystąpić dopiero po podpisaniu porozumienia przez wszystkie strony.

4. Praktyki odbywane na Wydziale w ramach Praktyk Badawczych odbywają się na podstawie zbiorczego porozumienia, zawieranego i ogłaszanego przez pełnomocnika dziekana ds. praktyk.

§ 11.

1. Odbycie praktyki studenckiej zostaje udokumentowane w postaci zaświadczenia o odbyciu praktyk zawodowych. Formularz „Zaświadczenia” stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

2. Zaświadczenie wypełnia firma/instytucja przyjmująca studenta na praktyki.

3. Podmiot, u którego praktyka została odbyta (osoba kierująca praktyką) potwierdza w zaświadczeniu o odbyciu praktyk swym podpisem i imienną pieczątką fakt odbycia praktyki i wystawia praktykantowi ocenę.

4. Zaświadczenie o odbyciu praktyki może być wystawione w oparciu o inny Formularz, o ile zawiera on takie elementy jak: termin wykonywania praktyki, miejsce odbywania praktyki, ocena wystawiona praktykantowi.

5. Zaświadczenie bez wystawionej oceny będzie traktowane jak zaświadczenie z oceną dostateczną.

§ 12.

1. Student ma obowiązek zwrócić się do właściwego pełnomocnika dziekana ds. praktyk studenckich o ich zaliczenie w terminie do końca pierwszego semestru następnego roku akademickiego, w którym odbywane są praktyki.

2. Podstawę zaliczenia odbytej przez studenta praktyki, dokonywanego przez pełnomocnika ds. praktyk w systemie USOS oraz indeksie, stanowią zapisy w zaświadczeniu o odbyciu praktyki zawodowej.

3. Wpis w systemie USOS oraz indeksie jest jednokrotny niezależnie od liczby odbytych przez studenta praktyk.

§ 13.

1. W związku z odbywaniem praktyki student ma w szczególności prawo do:

1) pomocy ze strony właściwego pełnomocnika dziekana ds. praktyk studenckich i pracowników dziekanatu w zakresie dotyczącym odbywania praktyk,

2) samodzielnego zaproponowania miejsca odbywania praktyki,

3) pełnego realizowania programu praktyk w warunkach odpowiadających wymogom bezpieczeństwa i higieny.

2. W związku z odbywaniem praktyk student zobowiązany jest w szczególności:

1) do zapoznania się z niniejszym Regulaminem,

2) sumiennie realizować program praktyki, respektując zasady ich odbywania, obowiązujące w instytucji, w której odbywana jest praktyka,

3) czuwać nad prawidłowym wypełnieniem zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej,

4) informować właściwego pełnomocnika ds. praktyk studenckich o nieprawidłowościach dostrzeżonych w trakcie realizacji praktyki,

5) zachować tajemnicę służbową i państwową oraz chronić poufność danych w zakresie określonym przez organizatora praktyki,

6) godnie reprezentować Uczelnię w instytucji, w której odbywana jest praktyka.

3. Za naruszenie w trakcie odbywania praktyk przepisów obowiązujących na uczelni, oraz za czyny uchybiające godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.

§ 14.

1. Na poczet praktyki można zaliczyć w sposób równoprawny:

a) pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy albo na podstawie stosunku cywilnoprawnego u podmiotów, z którymi Wydział nie zawarł umowy, o ile rodzaj aktywności lub pracy zapewnia realizację ustalonego programu praktyk,

b) prowadzenie działalności gospodarczej,

c) uczestnictwo w stażach,

d) wolontariat w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej,

e) praktyki zawodowej odbywanej w ramach innego kierunku na uczelni macierzystej lub innych szkół wyższych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a), podstawą zaliczenia praktyki jest potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy regulująca stosunek pracy studenta i pracodawcy lub umowy cywilnoprawnej z adnotacją o okresie pracy zaliczanej na poczet praktyki zawodowej oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej w okresie trwania wspomnianej aktywności lub pracy, zgodnie z wymogami opisanymi w § 11.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b) podstawą do zaliczenia praktyki jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis KRS oraz umowa z klientem, na podstawie realizacji której odbywana jest praktyka zawodowa. Zaświadczenie o odbyciu praktyki opisane w § 11 w takim przypadku powinien wystawić klient, z którym podpisana jest umowa, na podstawie której realizowana jest praktyka zawodowa.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt c), podstawą zaliczenia praktyki jest potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy o staż studenta oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej w okresie trwania wspomnianej aktywności, zgodnie z wymogami opisanymi w § 11.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt d), podstawą zaliczenia praktyki jest potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia potwierdzenia odbywania wolontariatu oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej w okresie trwania wspomnianej aktywności, zgodnie z wymogami opisanymi w § 11.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt e), podstawą zaliczenia praktyki jest potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dokumentacji odbytej praktyki zawodowej. W przypadku, gdy dokumentacja ta nie przewiduje oceny za wykonaną praktykę, niezależnie od dokumentacji należy pozyskać zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej w okresie trwania wspomnianej aktywności, zgodnie z wymogami opisanymi w § 11.

7. W każdym z przypadków opisanych w ust. 1 niezbędne jest zgłoszenie odbywania praktyki w trybie zgodnie z terminem opisanymi w § 10 ust. 2.

8. W każdym z przypadków opisanych w ust. 1 obowiązuje czas odbywania praktyki określony w § 8.

Rozdział IV.

Nadzór nad realizacją studenckich praktyk zawodowych

§ 15.

Nadzór dydaktyczno-wychowawczy oraz merytoryczny nad realizacją studenckich praktyk zawodowych sprawuje pełnomocnik ds. praktyk, powołany przez Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki dla danego kierunku studiów.

§ 16.

Pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych w szczególności:

1) jest przełożonym studenta odbywającego praktykę;

2) podejmuje decyzje w sprawach związanych z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu;

3) zawiera w imieniu Wydziału Umowę w sprawie studenckiej praktyki zawodowej;

4) wydaje zgodę na zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej;

5) prowadzi ewidencję zawartych Umów i zaświadczeń od podmiotów, u których są odbywane praktyki oraz udzielonych zaliczeń.

§ 17.

W przypadku zaistnienia ze strony jednostki przyjmującej wymogu pisemnego skierowania na praktyki, pełnomocnik ds. praktyk zobowiązany jest wystawić studentowi „Skierowanie na praktykę zawodową” zgodną ze wzorem obowiązującym w danej jednostce.

§ 18.

Pełnomocnik dziekana ds. praktyk nie pośredniczy w organizowaniu praktyki.

§ 19.

1. Pełnomocnik dziekana ds. praktyk jest uprawniony do kontroli przebiegu praktyk, w zakresie ich zgodności z zawartą umową, programem praktyk, oraz obowiązującymi w tym względzie przepisami, w szczególności niniejszym Regulaminem.

2. Pełnomocnik dziekana ds. praktyk może dokonywać kontroli w formie wizytacji podmiotu, na rzecz którego student odbywa praktykę.

3. W toku kontroli pełnomocnik dziekana ds. praktyk może żądać udzielenia stosownych wyjaśnień co do przebiegu praktyki studenta, charakteru wykonywanych przezeń czynności i oceny postawy studenta podczas praktyki.

4. Wnioski z kontroli zawierane są w protokole, sporządzanym przy udziale przedstawiciela podmiotu, na rzecz którego odbywa się kontrolowana praktyka.

Rozdział V.

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 20.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. od 1 października 2012 r.

§ 21.

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki oraz wyznaczeni przez niego pełnomocnicy ds. praktyk mogą w każdej chwili zmienić zapisy niniejszego Regulaminu, informując odpowiednio studentów o dokonanych zmianach.

Top