Jeśli jesteś zatrudniony

Procedura zaliczenia obowiązkowej praktyki zawodowej na studiach licencjackich lub inżynierskich pierwszego stopnia na WMiI UAM

W przypadku studenta pracującego na umowę o pracę lub posiadającego umowę cywilno-prawną z pracodawcą:

 1. Należy dostarczyć kopię umowy (o pracę, o dzieło, zlecenie) koordynatorowi praktyk na wydziale w zależności od kierunku:
  • Informatyka – Tomasz Piłka w formie skanu przesłanego e-mailem za potwierdzeniem odbioru lub przez formularz internetowy
  • Matematyka – dr Rafał Witkowski w formie papierowej.

  Kopia ta musi zostać dostarczona 14 dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia praktyki.

 2. Po zakończeniu praktyki należy zdobyć zaświadczenie o odbyciu praktyki. Zaświadczenie może być zgodne w formie z wzorem lub być w dowolnej innej formie, ale zawierać takie elementy tak:
  • Dane rejestracyjne firmy (najlepiej pieczątka)
  • Termin wykonania praktyki
  • Miejsce odbywania praktyki
  • OCENA
  • W przypadku gdy nie wynikało to wprost z umowy – liczbę godzin przepracowanych w ramach praktyki.
  • Czytelne dane kontaktowe oraz imię nazwisko osoby zaliczającej praktykę.

  W przypadku braku którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji zaświadczenie zostanie uznane za nieważne.

 3. Takie zaświadczenie należy dostarczyć do koordynatora praktyki w zależności od kierunku kanałami komunikacji analogicznie do punktu 1.

Uwagi dodatkowe:

 • powyższa procedura nie podlega negocjacjom lub innym uproszczeniom (zdajemy sobie sprawę, że będąc niektórzy studenci mają nawet kilka lat doświadczenia w pracy zawodowej, ale odpowiednia dokumentacja procesu zaliczenia praktyki jest niezbędna do spełnienia wymogów ustawowych)
 • prowadząc działalność gospodarczą można zrealizować praktyki na standardowych zasadach (tj. wg opisu w sekcji “Jeśli nie pracujesz na stałe”)
Top