Jeśli prowadzisz działalność

Procedura zaliczenia obowiązkowej praktyki zawodowej na studiach licencjackich lub inżynierskich pierwszego stopnia na WMiI UAM

W przypadku studenta prowadzącego własną działalność gospodarczą:

 1. Należy dostarczyć  koordynatorowi praktyk potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez studenta) kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS w zależności od kierunku:
  • Informatyka – Tomasz Piłka w formie skanu przesłanego e-mailem za potwierdzeniem odbioru lub przez formularz internetowy,
  • Matematyka – dr Rafał Witkowski w formie papierowej.
 2. Realizacja praktyki wykonywana jest na podstawie realizacji zlecenia/umowy przez studenta na rzecz jego klienta – podmiotu trzeciego. Kopię umowy zawartej z takim klientem, na podstawie której zaliczona będzie praktyka, potwierdzona za zgodność z oryginałem, musi zostać dostarczona 14 dni przed ustalonym terminem jej realizacji (forma komunikacji i koordynator odpowiedzialny – podobnie jak w punkcie 1 powyżej).
 3. Po zakończeniu praktyki należy zdobyć zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez klienta, na rzecz którego wykonywane były prace. Zaświadczenie może być zgodne w formie z wzorem lub być w dowolnej innej formie, ale zawierać takie elementy tak:
  • Dane rejestracyjne firmy klienta (najlepiej pieczątka),
  • Termin wykonania praktyki (realizacji umowy),
  • Miejsce odbywania praktyki,
  • OCENA,
  • W przypadku gdy nie wynikało to wprost z umowy – liczbę godzin przepracowanych w ramach praktyki,
  • Czytelne dane kontaktowe oraz imię nazwisko osoby zaliczającej praktykę.

  W przypadku braku którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji zaświadczenie zostanie uznane za nieważne.

 4. Takie zaświadczenie należy dostarczyć do koordynatora praktyki w zależności od kierunku kanałami komunikacji analogicznie do punktu 1.

Uwagi dodatkowe:

 • powyższa procedura nie podlega negocjacjom lub innym uproszczeniom (zdajemy sobie sprawę, że prowadząc działalność gospodarczą trudno prosić swojego klienta o zaświadczenie odbycia praktyk, niemniej uzyskanie tego dokumentu jest niezdbędne do spełnienia wymogów ustawowych),
 • prowadząc działalność gospodarczą można zrealizować praktyki na standardowych zasadach (tj. wg opisu w sekcji “Jeśli nie pracujesz na stałe”).
Top